South Caucasus

Latest updates

Blog post

მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მნიშვნელობა, რეგულირება ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით

მსჯავრდებული პირის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია მეტად მნიშვნელოვანია დანაშაულის რეციდვის პრევენციისა და მსჯავრდებულის საზოადოებაში სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისთვის. კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის წარმატებული რეაბილიტაცია-რესოციალიზაცია კი მრავალი ფაქტორის ერთობლიობაზეა დამოკიდებული: ლიბერალური სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა, სახელმწიფო უწყებათა ეფექტიანი ფუნქციონირება, საზოგადოების წევრების მხარდაჭერა და სხვ. როგორც ზემოთ განვიხილეთ საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა და მნიშვნელოვანი პროგრამები შეიმუშავა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციისთვის, თუმცა არსებობს ხსენებული პრობლემები, როგორც პროგრამებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ნაკლებობის თვალსაზრისით, ასევე ბენეფიციართა დაბალი მოტივაციისა და კრიმინალური სუბკულტურის მიხედვით, რაც საჭიროებს მოგვარებასა და ეფექტური გზების მოძიებას.

რუსუდან სულამანიძე 11th July 2019

Blog post

პატიმარი ქალები საქართველოში – სტიგმა, რომელსაც 5 წერტილი აქვს

საქართველოში ტრადიციული შეხედულებები ქალის როლისა და ბუნების შესახებ ჯერ კიდევ ფართოდ არის გავრცელებული და დანაშაული რჩება მასკულინურ ფენომენად. საზოგადოება ნაკლებად შემწყნარებელია ყოფილი პატიმრის მიმართ, აღიქვამს მას როგორც „დამნაშავეს“ და შესაბამისად ეპყრობა. შედეგად, მსჯავრდებულებს ექმნებათ სხვადასხვა სახის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, რაც რეციდივის შანსს ერთი-ორად ზრდის. საქმე კიდევ უფრო რთულდება პატიმარი ქალების შემთხვევაში. როგორც ქართული, ისე მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს, რომ ისინი განიცდიან ძლიერ ზეწოლასა და დისკრიმინაციას საზოგადოების მხრიდან. ქალის მიერ ჩადენილი დანაშაული უფრო რთულად „საპატიებელია“, რადგანაც პატრიარქალურ საზოგადოებაში მოქმედებს ორმაგი სტანდარტები: ის, რაც ეპატიება მამაკაცს, სრულიად დაუშვებელია ქალისთვის. პატიმრობა კი სწორედ ასეთი მოცემულობაა. საზოგადოება უფრო  მეტად მიმტევებელია მამაკაცი პატიმრების მიმართ, ქალები კი განიცდიან ორმაგ დისკრიმინაციას, ერთი მხრივ, საკუთარი სქესისა და, მეორე მხრივ, დამნაშავის იარლიყის გამო.

სალომე ღლონტი 11th July 2019

Blog post

“სხვანაირები” და “ჩვენნაირები”

2018 წლის ცხელ ივლისში ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ვაბარებდი. რიგით მესამე გამოცდა ინგლისურ ენაში მქონდა. საგამოცდო ცენტრში ადრე მომიწია მისვლა, რეგისტრაციის გავლისას  ჩემ წინ პატიმარი მოხვდა, ჩემი ასაკის ან ოდნავ მეტის იქნებოდა, ორი ბადრაგი ახლდა და ერთად გადაადგილდებოდნენ. თავის აუდიტორიაში გადამისამართების შემდეგ, რეგისტრატორმა ქალბატონმა ჩაილაპარაკა, იმედია,  თავისნაირებთან იქნებაო. ჩემი აუდიტორია „სხვანაირების“ გვერდით იყო, არ შემიხედავს, თუმცა ვიცოდი, „ჩემნაირებიც“ იყვნენ იქ, რეგისტრატორისდა სამწუხაროდ პატიმრები იზოლირებულ აუდიტორიებში არ წერდნენ გამოცდებს

მარიამ დანგაძე 11th July 2019