Blog

კრიმინალური სუბკულტურა – ბარიერი პატიმრების რეაბილიტაციისთვის

საერთაშორისო საზოგადოება უკვე დიდი ხანია შეთანხმდა, რომ სასჯელის უმთავრესი მიზანი დამნაშავის დასჯა არ არის, არამედ იმაზე ზრუნვა, რომ მოვახერხოთ დამნაშავის რესოციალიზაცია და ხელი შევუწყოთ საზოგადოებაში მის ინტეგრაციას. როგორც გაეროს, ასევე ევროსაბჭოს სტანდარტები პირდაპირ უსვამს ხაზს, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეაბილიტაციაზე. ასევე ეროვნული კანონმდებლობაც გვეუბნება, რომ სასჯელის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, სხვა მიზნებთან ერთად (სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება) არის დამნაშავის რესოციალიზაცია.

ტატო ქელბაქიანი20th May 2019

The Flip Side of the Coin

At the end of last year, our organization (Penal Reform International) and its partner organizations (Human Rights Centre and Rehabilitation Initiative of Vulnerable Groups) took part in prison monitoring under the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia. Our team and that of the Public Defender considered the rights of prison staff alongside the rights of prisoners.

Elene Gabelaia15th April 2019

მედლის მეორე მხარე

გასული წლის ბოლოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატით, ჩვენი ორგანიზაცია („ციხის საერთაშორისო რეფორმა“) თავის პარტნიორ ორგანიზაცებთან ერთად („ადამიანის უფლებათა ცენტრი“ და „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“) ჩართული იყო პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგში. ჩვენი გუნდი სახალხო დამცველის თანამშრომლებთან ერთად იკვლევდა ციხის პერსონალის უფლებრივ მდგომარეობას პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან ერთად.

ელენე გაბელაია10th April 2019

გზა საზოგადოებისაკენ – თავისუფლების შენება

ციხის გარემო პატიმრისათვის თავისუფალი არჩევანის დაკარგვაა, ყოველდღიური სტიგმა; მან უნდა დაიცვას თავსმოხვეული მკაცრი წესები, გადარჩეს  . . . ასეთ პირობებში შეინარჩუნო ცხოვრების გაგრძელების მოტივაცია, საკმაოდ რთულია. მაინც რა არის საჭირო პატიმრის რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის? რა მიდგომით უნდა გატარდეს რესოციალიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება? ამ კითხვებზე პასუხი შეგიძლიათ ამ ბლოგში იხილოთ.

ანა კანჯარაძე, ნინო ლორთქიფანიძე, თამარ აბულაძე12th March 2019

Way to the Society

The imprisonment for a prisoner is loss of a free choice, an everyday stigma; a prisoner must follow the strict rules, s/he must survive…  Under such circumstances, it is immensely difficult to keep the motivation to continue one’s life. What is necessary for the re-socialization and reintegration of the prisoner into the society? How one should plan and implement the process and based on what? Answers on those questions can be found in this blog.

Ana Kanjaradze, Nino Lortkipanidze, Tamar Abuladze12th March 2019

PRI’s approach: as needed as ever

Florian Irminger, PRI's new Executive Director, reflects upon how the organisation’s practical approach to penal reform is as relevant as ever.

Florian Irminger13th September 2018