Blog

შშმ მსჯავრდებულთა უფლებები პენიტენციურ დაწესებულებაში

ადაპტირებული გარემო, დამხმარეთა რაოდენობის გაზრდა სამკურნალო დაწესებულებაში, სუფთა ჰაერზე ყოველდღიურად გასვლის შესაძლებლობა, დისკრიმინაციის აღმოფხვრა - აი, ესაა შშმ მსჯავრდებულთა მოთხოვნები, რაც მათ საშუალებას მისცემთ სხვების თანაბრად, სრულად და ქმედითად მიუწვდებოდეთ ხელი ციხის ცხოვრებაზე.

Lana Giorgidze9th March 2020

პატიმართა დასაქმება – რეაბილიტაციის პირველი ნაბიჯი

პენიტენციურ სისტემასთან შეხებაში მყოფ ადამიანებს ყოველთვის გვაქვს მოსაზრება თუ რა შეიძლება იყოს უმჯობესი პატიმრისთვის. გარემოში, სადაც გამოცდილებაზე ნასწავლი გაკვეთილები მწირია და თეორიული, კვლევითი  მხარდაჭერა არ გააჩნია ინიციატივებს,  დასკვნებს საკუთარი ინტერპრეტაციაზე დაყრდნობით ვაკეთებთ და  გვავიწყდება პატიმრის საუკეთესო ინტერესი. ხშირად, ეს ინტერპრეტაციები ხელს გვიშლის ეფექტური პროექტების თუ პოლიტიკის დაგეგმვაში.

Ana Ekaterine Iluridze27th February 2020

We are 30: Looking forward to the next decade

30 years ago, Vivien Stern, Ahmed Othmani and Hans Tulkens created Penal Reform International. In the footsteps of our founders, and proud of all we have accomplished over the last 30 years, we now look forward and launch a new strategy, setting the tone of PRI’s evolution.

Florian Irminger21st November 2019

The Meaning of Rehabilitation-Resocialization and its Regulation Based on National and International Standards

Georgia has a young democracy, and the country’s supreme law, the constitution, in the preamble states the priority of establishing the democratic social order, economic freedom, and a legal and social state, which guarantees the universally recognized human rights and freedoms. Therefore, it is the priority of the state to develop and improve the institutions designed to protect basic human rights and freedoms, especially in the implementation of criminal justice policy by the state. The liberal criminal justice policy carried out in the country raised the discussion on the purposes of punishment, in particular, the rehabilitation and resocialization of convicted individuals, and due to the topicality of the issue, the present essay will focus on the meaning and aims of rehabilitation and resocialization of the convicted persons and measures that are necessary for the efficiency of this process.

Rusudan Sulamanidze13th August 2019

“People Like Me”and “Others”

During the hot July of 2018 I was taking the Unified National Exams. My third exam was in English language. I arrived early at the examination centre. There was a prisoner in front of me during the registration, maybe of my age or slightly older, accompanied by two escorts. After redirecting him to the exam room, the registrar said - hopefully he will be placed with the ones like him. My exam room was next to that exam room. I did not look inside, but I knew that there were “people like me” as well. Unfortunately for the registrar, the prisoners were not placed in isolated exam rooms.

Mariam Dangadze13th August 2019

Children of women in prison

This blog explains why chidlren of imprisoned mothers need particular attention, and work carried out by PRI in the South Caucasus to provide assistance and services to, among other things, promote positive emotional relationships between mothers and children.

Irena Gabunia6th August 2019

Where to build a prison?!

A prisoner should be cut off and isolated from the society, as an infection or an outgrowth on the skin from a healthy body, but isolation is not enough for the peacefulness of the citizens! Prisoners should be as far from the public as possible and serve their sentence on the island, which is difficult to reach, in the backwoods or in a prison built on uninhabited place, so that in addition to having minimal influence on the rest of the public, the prisoners as well as their family members, who want to visit them, suffer from a lot of obstacles and humiliations… - this is an approach towards prisoners and imprisonment in totalitarian countries, this was an approach in the Soviet Union as well, part of which was Georgia, where rough climate and detachment from civilization was also part of the punishment.

Jimsher Rekhviashvili9th July 2019

Paradigms of Preparing for Freedom

The duty of the society does not end with a prisoner’s release. No less significant process starts after the release. For this purpose, it is important to prepare convicts for the release. Convicts should be given opportunities to participate in variety of programs, which will help them in the process of painless integration in the society. For this purpose, all appropriate means shall be used – religious care, vocational guidance and training, social protection, employment, physical development

Irma Kakhurashvili9th July 2019