Report

პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულებისთვის რისკ-ფაქტორების შეფასების კრიმინოლოგიური ანალიზი

Promote our resources

If you download a resource, please link to it from your website or share with your professional network.