Report

პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა უფლებრივი მდგომარეობის, სამუშაო პირობებისა და კმაყოფილების კვლევა – Prison Staff Satisfaction Survey

Promote our resources

If you download a resource, please link to it from your website or share with your professional network.